24x7 News in Sinhala

Traditional Sinhala |Unicode Sinhala   

ú.v iKi nexl=fõ wOHla‍Il uKav,fha 8 g ráka msgùu ;ykï

Lankadeepa | 46 minutes ago [View Through Proxy]

විගඩ සණස බැංකුවේ අධ්‍යක්‍ෂක මණ්ඩලයේ 8 ට රටින් පිටවීම තහනම් ඔබේ අදහස් එවන්න'''


Sinhala24News is the first and only Sinhala language news aggregator with 24x7 news updates.

úNd. ms<s;=re m;% kej; iólaIKh mq¿,a lrkak

Lankadeepa | 46 minutes ago [View Through Proxy]

^රංජන් කස්තුරි& ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වන ජාතික විභාග පිළිතුරුපත්‍ර නැවත සමීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය පුළුල් කරන්නැයි ලංකා ගුරු සංගමය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ'''


;reKhka 11la meyer.;a kdúl yuqodfõ msßilg <Õ§u kvq

Lankadeepa | 46 minutes ago [View Through Proxy]

තරුණයන් 11ක් පැහැරගත් නාවික හමුදාවේ පිරිසකට ළඟදීම නඩු ඔබේ අදහස් එවන්න'''


‘fiakd’ md,kh lsÍug l< yelafla l=ula o?

News First | 2 hours ago [View Through Proxy]

COLOMBO ^News 1st& & fiakd o<Uq jix.;h bkaÈhdfj;a we;eï m%foaYj, jHdma;ù ;snqKs' fï o<Uqjd u¾okhg wkq.ukh l< yels l%shdud¾. fudkjd o? ta iïkaOfhka wm bka§h lDIs úoHd{fhl=f.ka úuiqfjuq'''

‘fiakd’ jix.;h ud;rg jHdma; fjhs | News First [View Through Proxy]

‘fiakd’ o<Uq jHdma;sh jxi.;hla olajd j¾Okhùfï wjodkula | News First [View Through Proxy]

‘mmamd’ ud,s.dj;af;a§ CCD w;awvx.=jg | News First [View Through Proxy]


W;=f¾ wlalr 1201la uq,a mÈxÑlrejkag

Lankadeepa | 3 hours ago [View Through Proxy]

^ඉන්දිකා රාමනායක& හමුදාව උතුරු පළාතේ පරිහරණය කර නිදහස් කළ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ඉඩම් අක්කර 1201'''

W;=re m%foaYfha rdcH iy fm!oa.,sl bvï wlalr 1201'88 la ksoyia lsÍug iqodkï | Ministry of Defence [View Through Proxy]


;f,andka m%ydrhlska we*a.ka fin¿ 100la ureg

Lankadeepa | 3 hours ago [View Through Proxy]

ඇෆ්ගනිස්තානයේ මයිදාන් වර්දාක් පළාතේ පිහිටි හමුදා කඳවුරකට තලේබාන් සංවිධානය එල්ල කරන ලද ප්‍රහාරයකින් හමුදා සාමාජිකයන් 100කට වැඩි පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇතැයි එරට ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් අද ^21& පස්වරුවේ පැවැසීය'''


rKúrejka iy ñkSurejka w;r fjki wdrlaIl f,alï myohs

Lankadeepa | 3 hours ago [View Through Proxy]

රණවිරුවන් සහ මිනීමරුවන් අතර වෙනස ආරක්ෂක ලේකම් පහදයි ඔබේ අදහස් එවන්න'''


flfi,a.uqTfha wkjir ueKsla .eßfï cdjdrula ^Pdhd&

Sri Lanka Mirror | 4 hours ago [View Through Proxy]

n.jka,dfõ isg ldi,aß c,dYhg m%Odk jYfhka c,h .,d niskd flfi,a.uqTfha iaNdúl .,a hg ydrd ta ;=< jQ ueKsla b,a,ï f.dvf.k wkjir ueKsla .eßfï cdjdrula isÿ lrk nj m%foaYjdiska mjihs'''


n%sf.aäh¾ m%shxlg tfrysj ,kavka kvqfõ ;;a;ajh

Sri Lanka Mirror | 4 hours ago [View Through Proxy]

n%s;dkHh iudcfha kS;sh iy iduh lvùug wod< mk; hgf;a ,kavka kqjr Y%S ,xld uy flduidßia ld¾hd,fha ysgmq wdrlaIl WmfoaYl n%sf.aäh¾ m%shxl m%kdkaÿg tfrysj mjrd we;s kvqj wo ^ckjdß 21& ,kavka kqjr fjiaÜñkaiag¾ ufyaia;%d;a wêlrKfha § kej; le|ùh'''

u;fNaohg ,lajQ n%sf.aäh¾ m%shxlg tfrysj ,kavka wêlrKhl mejrE kvqfõ ;;a;ajh | BBC Sinhala [View Through Proxy]


~wms ,xldjg wdfõ isxyrdcfha mdrj,a n,kak fkfjhs~

Sri Lanka Mirror | 4 hours ago [View Through Proxy]

isxyrdchg hkafka úfkdaojkakg fkdj ffcj úúO;ajh wOHhkh lrkakg nj;a tfia ;sìh§ ta ;=< ud¾. ;kd tajd úkdY lsÍug n,OdÍka È.ska È.gu lghq;= lrñka isák nj mßir yd fidndoyï wOHhk uOHia:dkh lshd isáhs'''


ßh wk;=rlska yuqodm;sf.a wdrlaIlhska fofofkla ureg

Sri Lanka Mirror | 4 hours ago [View Through Proxy]

uq,;sõ mq,hkal=,ï m%Odk ud¾.fha fkvqkaflaks fldavd,sl,aÆ m%foaYfha§ wo ^21& iji hqo yuqodm;sf.a wdrlaIl ðma r:hla wk;=rg ,la ùfuka ludkafvda fin¿ka fofofkl= ñh f.dia ;j;a 04 fofkl= nrm;, ;=jd, ,nd we;s njg fkvqkaflaks fmd,Sish lshd isáhs'''


~urK oඬqju .ek ;SrKfha fjkila kE~ - ckdêm;s

Sri Lanka Mirror | 4 hours ago [View Through Proxy]

kS;súfrdaë u;ao%jH cdjdrug tfrys j miq.sh isõ jir ;=< f.k .sh jevms<sfj< bÈß i;sfha isg kj uqyqKqjrlska l%shdjg kxjk nj;a u;ao%jH cdjdrïlrejkag ur”h oKavkh ,nd§ug rch .;a ;SrKh l=uk wkaoulskaj;a fjkia fkdlrk nj;a ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d wjOdrKh lr isáhs'''


y;=reisxyf.a jegqmg lrk fiajh idOdrK o?

News First | 4 hours ago [View Through Proxy]

COLOMBO ^News 1st& & ysgmq l%slÜ iNdm;s ;s,x. iqu;smd, uy;df.a md,k iufha Y%S ,xld l%slÜ m%Odk mqyqKqlreg w;súYd, jegqma iy §ukd ,nd§ug we;slr.;a tlÕ;d oeka wkdjrKh fjñka mj;s'''


rgj,a 4 lg kj fldkai,ajre

Lankadeepa | 5 hours ago [View Through Proxy]

^තිළිණි ද සිල්වා& රටවල් හතරක් සඳහා නව ශ්‍රී ලංකා කොන්සල්වරුන් සිව් දෙනෙකු රජය විසින් පත් කරනු ලැබ ඇත'''


WudTh kvqj wfma%,a 03 olajd l,a hhs

Lankadeepa | 5 hours ago [View Through Proxy]

^විජේරත්න රත්නායක & උමාඔය ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් හානියට පත් ජනතාවට රජය විසින් ලබාදීමට එකඟ වූ සහන කඩිනමින් ලබාදෙන ලෙස රිට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා උමාඔය බහු විනාශකාරී ව්‍යාපෘතියට එරෙහි ජනතා ව්‍යාපාරය බදුල්ල ඌව පළාත්බද මහාධිකරණයේ පවරන ලද නඩුව අද ^21& යළි විභාගයට ගත් මහාධිකරණ විනිසුරු තුසිත දේශප්‍රිය ගුණසේකර මහතා එම නඩුව යළි  අප්‍රේල් මස 03 වැනිදා තෙක් කල් තැබීය'''


úoHdmSGj,g tljr 8000la n|jd.kak hhs

Lankadeepa | 5 hours ago [View Through Proxy]

^රංජන් කස්තුරි& අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මත අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා එකවර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් දෙකක් බඳවා ගැනීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කියයි'''


Y%S ,xld ksoyia mlaIfha .ukl wjidkh

Colombo Telegraph | 5 hours ago [View Through Proxy]

;=Idr jkakswdrÉÑ & ;=Idr jkakswdrÉÑ Y%S ,xld ksoyia mlaIh ;ks ñksfil=f.a foaYmd,k bj yd *ekagish u; mokï jQjls'''

Y%S ,xld ksoyia mlaIfha ;k;=re fjkia lrhs æ | Sri Lanka Mirror [View Through Proxy]

ohdisß chfialr Y%S ,xld ksoyia mlaIfha uy f,alïjrhd f,i m;a flf¾ | News First [View Through Proxy]

mlaIfha úkh f.dvke.Sug mshjr .kakjd – ksoyia mlaI uy f,alï lshhs | News First [View Through Proxy]


îu;a ;reKsh iqfndamfnda.S fudag¾ r:fhka hld kghs

The Colombo Post | 5 hours ago [View Through Proxy]

iqfLdamfNda.S fudag¾ r:hla îu;ska meojq ;reKshla ms<shkao, cd,shf.dv m%foaYfha § fudag¾ r: wf,ú ie,lg lvd je§ miq.shod úYd, wk;=rg ,laj ;sfí'''


ffjoH ix.uhg kj iNdm;sjßhla

The Colombo Post | 5 hours ago [View Through Proxy]

Y%S ,xld ffjoH ix.ufha 122 jeks iNdm;sksh f,i úfYaI{ ffjoH wkq,d úf–iqkaor uy;añh m;a lr ;sfí'''

ffjoH ix.uhg kj iNdm;skshla m;afjhs' | Giraya News [View Through Proxy]


;%Sfrdao r: kshdukhg fjkuu wêldßhla

The Colombo Post | 5 hours ago [View Through Proxy]

;%sfrdao r: kshdukh i|yd fjkuu wêldßhla msysgqjk nj m%jdyk iy isú,a .=jkafiajd wud;H w¾cqk rK;=x. mjihs'''

;%Sfrdao r: kshdukh lsßug hhs | Lanka Focus News [View Through Proxy]


ckm;s ffu;%Smd, iy f.daGdNh >d;k l=uka;%Kh^ úu,a" YIS iy kdu,af.ka m%ldY .ekSfï iQodkula

BBC Sinhala | 5 hours ago [View Through Proxy]

Image copyright Facebook/NR/WWckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak iy ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI >d;kh lsÍug ie,iqï l< nj mejfik l=uka;%Kfha mÍlaIKj,g wod<j md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxY" Tyqf.a ìß| YIS ùrjxY iy md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaIf.ka fuu i;sh ;=< m%ldY igyka lr .ekSug n,dfmdfrd;a;= jk nj wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j i÷od ^ck'''

kdu,a l=udr w;awvx.=jg .ekSfï iqodkula | Lankadeepa [View Through Proxy]

kdu,a l=udr w;awvx.=jg .ekSfï iqodkula | Lanka Focus News [View Through Proxy]